ایران، تهران، پاسداران، بوستان هشتم، پلاک 112، واحد 4

تلفکس دفتر مرکزی: 02122554864

مدیر دپارتمان کاربری خاص سنگ (عبداله نیا): 09125067030

تلفن دفتر: 02155267025

مدیر دپارتمان سنگ ساختمانی (ابراهیمی): 09124252959

مدیر دپارتمان صادرات (توافقی): 9123013683 -0098

بالا