«صنعت سنگ» مسافر جا مانده قطار تکنولوژی/ تولید ۱۰ هزار کامیون لجن

بالا